E-LEARNING trajnim online

Prezantim me qasjen e punës në Ekip Multidisiplinar - një orientim mbi aspektet teorike dhe praktike në punën e grupit multidisiplinarë për adresimin e çështjeve të abuzimit të fëmijëve.

Rreth TDH

Terre des hommes Shqipëri është një organizatë jo-fitimprurëse e cila ka punuar për më shumë se 12 vjet në fushën e të drejtave të fëmijëve dhe mbrojtjen e fëmijëve, duke shtyrë për krijimin dhe konsolidimin e një sistemi kombëtar funksional të mbrojtjes së fëmijëve.

Fusha e ekspertizes e Terre des Hommes varion nga ndërhyrjet direkte psiko-sociale me fëmijë në nevojë dhe familjarët e tyre apo të komunitetit deri në fuqizimin e institucioneve qeveritare të nivelit lokal, rajonal dhe kombëtar dhe aktorëve kryesorë përmes ngritjes së kapaciteteve dhe trajnimeve në vendin e punës për të zhvilluar strukturat e duhura dhe zbatuar politikat, standardet dhe procedurat e lidhura me fëmijët vulnerabël.

Terre des Hommes punon gjithashtu edhe me të drejtat kryesore të fëmijëve dhe çështjet e mbrojtjes së fëmijëve në politikat sociale dhe strategjitë e qeverisë qendrore nëpërmjet punës lobuese dhe avokuese.

KJO NISMË U MBËSHTET NGA:

null null